Nieuws

Meldpunt Water,

de site voor alle meldingen t.a.v. water

Dit jaar is de vernieuwde site van Meldpunt Water gelanceerd. Meldpuntwater is een gezamenlijke website van alle instanties in Nederland die het water beheren. Dus gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.
Ook voor zwemwater kunnen alle meldingen gedaan worden via het meldpunt water. Bij vragen of klachten over de zwemwaterkwaliteit kan je contact opnemen met de watertelefoon. Mocht je je melding liever via internet willen doen, dan kan je je melding via het meldingsformulier indienen. Het meldpunt zorgt ervoor dat de melding bij de juiste instantie terechtkomt. Wij raden aan om een spoedmelding altijd telefonisch te doen via de watertelefoon.

Meldpunt water in het kort:

Meldpunt Water maakt het de burger zo makkelijk mogelijk om een melding over water te doen. De website is een initiatief van de waterbeherende instanties in Nederland, om ervoor te zorgen dat alle meldingen, vragen en klachten over water op de juiste plek terecht komen. Dus of er sprake is van plassen regenwater in de straat, een stinkend riool of raar smakend kraanwater, of er een dode vogel in het water is gezien of blauwalg in het zwemwater; alle problemen en vragen kunnen worden gemeld bij Meldpunt Water. De melding komt vervolgens bij de juiste instantie terecht.

 

Plas Krimpenerhout in Krimpen aan de Lek niet bereikbaar voor zwemmers

14 september 2018

Door werkzaamheden is de plas niet meer bereikbaar voor zwemmers. Bij de surfplas in de Krimpenerhout komen er nieuwe speeleilanden, een breder strand en natuurvriendelijke oevers. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 2019 afgerond.

 

Blauwalgbestrijding met waterstofperoxide in Noord Aa Speelvijver

14 augustus 2018

De Noord Aa Speelvijver wordt dinsdag 14 augustus opnieuw behandeld met waterstofperoxide.
Vanwege de nieuwe behandeling zal het zwemgedeelte bij het kinderstrand op dinsdag 14 en woensdag 15 augustus zijn afgesloten.
De gemeente Zoetermeer zorgt voor de afzetting van het meer.

 

Zwemmen, dat doe je in aangewezen zwemwaterlocaties!

9 augustus 2018

Vanwege de aanhoudende droogte is er vanaf 2 augustus 2018 in heel Nederland sprake van een watertekort. De voorspelling is dat we ook de komende maanden nog rekening moeten blijven houden met de effecten daarvan.


Informatie over veiligheid en de waterkwaliteit bij aangewezen zwemwaterlocaties
Door het aanhoudende warme en droge weer kan de kwaliteit van oppervlaktewater afnemen. Het advies is daarom om alleen verkoeling te zoeken bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Alleen bij deze locaties wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en wordt er ook gewaarschuwd wanneer deze onvoldoende blijkt. Tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober, worden de aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland in de gaten gehouden. Op zwemwater.nl  en in de Zwemwater app staan alle officiële zwemlocaties. Daar vindt je ook actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit, toegankelijkheid, voorzieningen en andere bijzonderheden. Ook op het informatiebord bij de zwemlocatie is deze informatie te vinden.

 

Blijf alert!
Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico! Hoewel er veel geregeld is rondom het zwemmen in zwemwaterlocaties blijven er ook daar risico’s aan verbonden. Blijf daarom alert op omstandigheden die een gevaar voor u en anderen kunnen vormen.


Steil aflopend onderwatertalud
Door de aanhoudende droogte is de waterstand van een groot aantal  zwemlocaties gedaald. Hierdoor kan de onderwaterbodem steiler aflopen dan normaal. Houdt kinderen en niet geoefende zwemmers dus extra goed in de gaten.

Blauwalgen
Als u in aanraking komt met blauwalgen of als u die bij het zwemmen binnenkrijgt, kunt u last krijgen van irritaties aan uw ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. Bent u in aanraking geweest met blauwalgen, spoelt u zich dan goed af onder de douche (douchen is altijd een goed idee na zwemmen in oppervlaktewater). Ook met name honden kunnen last krijgen van blauwalgen; laat uw hond daarom niet in water zwemmen wanneer daar blauwalgen zijn.
Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Een andere naam ervoor is cyanobacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen (toxines) in het water terecht. Niet alle blauwalgen maken toxines aan. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt, ga dan niet zwemmen en geef dit door aan de waterbeheerder.

Botulisme
Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Voor deze bacterie zijn temperaturen boven 20°C en een eiwitrijk milieu (bijvoorbeeld een dode vogel) ideale omstandigheden. De bacterie vermeerdert zich dan zeer snel en scheidt daarbij een giftige stof (botuline) af. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen. Ze vertonen verlammingsverschijnselen en stikken uiteindelijk. Omdat botulisme zeer besmettelijk is voor dieren, is het van belang dat zieke en dode dieren zo snel mogelijk worden verwijderd.
Voor mensen vormt botulisme in zwemwater ook een gevaar. Niet zozeer vanwege de botuline, maar vanwege de kans op besmetting door allerlei andere ziekteverwekkers die in de rottende kadavers voorkomen. Ga daarom niet het water in op plaatsen waar dode dieren drijven en laat er ook geen kinderen spelen. Raak de zieke of dode dieren niet aan. Meldt aan de waterkwaliteitsbeheerder en locatiebeheerder dat u een dood dier heeft gezien, maar raak deze nooit zelf aan!

Zwemmen in rivieren en kanalen is zeer gevaarlijk
Vanwege de scheepvaart en als gevolg van de stroming van het water is het zeer onverstandig om in rivieren en kanalen te zwemmen. Zwemmen in de vaargeul is bovendien verboden.
De stroming in rivieren is niet overal even sterk waardoor mensen er onverwacht door gegrepen kunnen worden. Ook ontstaan er onder water draaikolken die zwemmers naar beneden kunnen trekken. In de zomer zijn de waterstanden in de grote rivieren extra laag. Bij aanhoudende droogte staat er alleen nog water in de vaargeul. De rivieren zijn dan ondieper en smaller en lijken misschien veiliger maar zijn dat niet. Juist dan kan de stroming extra verraderlijk zijn.
Een binnenvaartschip verplaatst tonnen water, wat minuten nadat een schip is gepasseerd nog steeds een uitwerking heeft. Daardoor kan het gebeuren dat iemand die veilig in ondiep water denkt te staan, wordt meegetrokken met het terugtrekkende water. Onderschat ook de zuigende kracht van een schroef niet. Deze kan een ervaren zwemmer meetrekken. Voor een schipper van een groot schip is het bovendien bijna onmogelijk om zwemmers te zien.

Kijk voor toelichtingen op deze en andere veiligheids- en gezondheidsrisico’s op zwemwater.nl.
 
Ieder zijn rol
In Nederland spelen er verschillende partijen een belangrijke rol rond zwemwater.
 
De waterkwaliteitsbeheerder
Dit kan een waterschap, hoogheemraadschap of Rijkswaterstaat zijn. Zij zorgen voor het in beeld brengen van de zwemwaterkwaliteit  door bemonstering en analyses. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol in het proces om te beoordelen of een locatie wel geschikt is als zwemwaterlocatie en de rapportage van de zwemwaterkwaliteit.

De toezichthouder
In principe zijn dit de provincies, maar deze kunnen hun taak ok (deels) doorzetten naar uitvoeringsdiensten, omgevingsdiensten en waterschappen. Zij bewaken en zorgen voor het proces rondom de aanwijzing, het veiligheidsonderzoek en de voorlichting richting de gebruikers.

De zwemwaterlocatiebeheerder
Dit is meestal de exploitant van een zwemwaterlocatie zoals een recreatieschap of campinghouder. Vaak is het ook een gemeente. Zij zorgen voor het directe beheer zoals de sanitaire voorzieningen, afvalinzameling, onderhoud van de stranden en het bewaken van veranderingen in het water.

De gebruiker
Gebruikers spelen een belangrijke rol in het verkrijgen van informatie tijdens het seizoen. Meldt daarom ziektegevallen, ongevallen, foutieve informatie en achterstallig onderhoud bij de toezichthouder. Meldt dode dieren en verontreiniging van het zwemwater bij de waterkwaliteitsbeheerder, maar raak deze nooit zelf aan! Geeft deze informatie ook altijd door aan de locatiebeheerder, deze kan als eerste maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van glas.
 

Blauwalgbestrijding met waterstofperoxide in Oosterduinse Meer

6 augustus 2018

Het Oosterduinse meer wordt dinsdag 7 augustus opnieuw behandeld met waterstofperoxide.
De gemeente Noordwijkerhout zorgt voor de afzetting van het meer.
Op 7 en 8 augustus is het meer niet beschikbaar voor recreatie.
Het negatief zwemadvies blijft van kracht totdat er nieuwe meetresultaten bekend zijn met betrekking tot blauwalgen.

 

Website traag door drukte!

26 juli 2018

Door de aanhoudende warmte en de afnemende waterkwaliteit wordt www.zwemwater.nl veel meer bevraagd dan voorgaande jaren. Wij proberen deze drukte zo goed mogelijk te verwerken, maar het kan zijn dat u er niet meteen bij komt. Als u na enkele minuten nogmaals probeert om de site te bekijken lukt het meestal wel. Ook kunt u de gegevens via de zwemwaterapp bekijken.

 

LET OP VOOR STEILE BODEMAFLOOP!

24 juli 2018

Door de aanhoudende droogte is de waterstand  in een groot aantal zwemlocaties verlaagd.
Hierdoor kan de bodem steil(er) aflopen.
Je kan sneller in (te) diep water geraken en door de steile bodem omvallen
Voor kinderen en niet geoefende zwemmers kan dit zeer gevaarlijk zijn.

 

Blauwalgbestrijding met waterstofperoxide in Klinkenbergerplas.

24 juli 2018

De Klinkenbergerplas in Oegstgeest kampt momenteel met blauwalg. Daarom wordt de plas, afhankelijk van de weersomstandigheden, op dinsdag 31 juli behandeld met sterk verdunde waterstofperoxide. Op meerdere plekken in Nederland zijn op een zelfde wijze blauwalgen met succes bestreden. Tijdens de behandeling en de dag erna is de plas gesloten. Zwemmen is dan niet toegestaan.

Geen risico voor gezondheid
De concentratie waterstofperoxide die aan de plassen wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier.

Ziek van de blauwalg
Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen.

 

Door het warme en droge weer van de laatste tijd neemt de waterkwaliteit verder af.

20 juli 2018

De Provincies herhalen de op oproep van Rijkswaterstaat en de waterschappen om alleen te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit goed genoeg is. Door de langdurige droogte en warmte verslechtert de waterkwaliteit op sommige plekken; vooral in stilstaande kleine wateren.
Het advies is om alleen een verfrissende duik te nemen bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Dit advies geldt zowel voor mens als eventueel toegelaten dieren. Gebruik ogen en neus voordat u of uw dier in contact komen met oppervlaktewater.
Alle aangewezen zwemwaterlocaties worden in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en Provincies en zijn terug te vinden op www.zwemwater.nl. Hier vindt u ook informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit.

Let op, zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico.
 

Proef met waterstofperoxide tegen blauwalg in Zoetermeerseplas (Noord Aa Speelvijver)

6 juli 2018

De stranden van de Zoetermeerseplas hebben in de zomer vaak een negatief zwemadvies vanwege de groei van blauwalgen. De gemeente heeft afgelopen jaar al een proef uitgevoerd met ultrasone geluidsgolven om deze vervelende alg te bestrijden. De hoeveelheid blauwalgen lijkt minder geworden, maar ze zijn nog niet verdwenen. Daarom start nu een nieuwe proef met waterstofperoxide.

Kinderstrand (Noord Aa Speelvijver) afgesloten van 9 t/m 12 juli
In de week van 9 tot en met 12 juli worden watermonsters genomen en alle vissen bij het kinderstrand verplaatst naar de Zoetermeerseplas. Afhankelijk van de watermonsters staat de behandeling met waterstofperoxide gepland op 11 juli. Het kinderstrand is afgesloten vanaf maandag 9 juli tot en met donderdag 12 juli.

Geen risico voor gezondheid
De toevoeging van waterstofperoxide is in zo sterk verdunde mate, dat het geen gevolgen heeft voor de gezondheid.

Ziek van de blauwalg
Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen.

Meer informatie over de behandeling in de Zoetermeerseplas staat op de website van de gemeente Zoetermeer: https://www.zoetermeer.nl.

 

Zwemverbod in haven op Neeltje Jans

2 juli 2018

Vanaf 3 juli worden bij de haven op Neeltje Jans diverse zwemverbodsborden geplaatst om het reeds bestaande zwemverbod in deze haven kracht bij te zetten. In relatie tot het gebruik van deze haven en de sterke stroming is het niet veilig om in deze haven te zwemmen. Met name bij afgaand water is de kans groot dat zwemmers door de stroom meegesleurd worden naar de Noordzee en vlakbij de Oosterscheldekering terechtkomen. 
Het betreden van het strand in deze Vluchthaven is wel toegestaan. Vanaf het Noordzeestrand kan uiteraard wel gezwommen worden.

 

 

Rijnland zet waterstofperoxide in tegen blauwalg bij Oosterduinse Meer

15 juni 2018

Als het de weersomstandigheden het toelaten dan wordt op 19 juni a.s. het Oosterduinse Meer behandeld met waterstofperoxide om blauwalg te bestrijden. Het is een vervolg op de behandeling van vorig jaar en maakt deel uit van een vierjarig onderzoek.

Hoe lang duurt het?
De behandeling vindt plaats, mits de weersomstandigheden goed zijn, op 19 juni a.s. en duurt 1 dag.

Plas tijdelijk gesloten
Tijdens de behandeling en de dag erna is de plas gesloten. Zwemmen is dan niet toegestaan. Tijdens de proef wordt de waterkwaliteit en het effect van de behandeling nauwlettend in de gaten.

Geen risico voor gezondheid
Waterstofperoxide doodt in zeer lage concentraties specifiek blauwalgen. Blauwalgen missen een stof waarmee ze waterstofperoxide kunnen afbreken. Andere algen hebben deze stof wel en zijn daardoor ongevoelig voor het waterstofperoxide. De concentratie waterstofperoxide die aan de plassen wordt toegevoegd, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier. Het waterstofperoxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over.

Ziek van de blauwalg
Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen.

Meer informatie over het Oosterduinse Meer en de proef met waterstofperoxide: www.rijnland.net/oosterduinsemeer
 

Nieuws!

16 mei 2018

De voorlich­tingsbrochure Voorkom verdrinking’ van Veiligheid­NL is via onderstaande link digitaal beschikbaar voor burgers in 16 ver­schillende talen (waaronder Arabisch, Farsi en Tigrinya).
https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/jgz-kraamzorg/aanvullende-materialen/folder-voorkom-verdinking

 

Begin Zwemseizoen

1 mei 2018

Op 1 mei is de officiële start van het zwemseizoen, dat tot 30 september duurt. De officieel aangewezen locaties worden dan weer gecontroleerd op waterkwaliteit en fysieke veiligheid. Op deze site zal dan weer de actuele informatie per zwemwaterlocatie te vinden zijn. We adviseren om altijd op een officiële zwemwaterlocatie te gaan zwemmen.

 

Aanwijzen Zwemwaterlocaties

1 april 2018

Uw provincie stelt ieder jaar een lijst op van zwemplassen die opengesteld mogen worden voor het publiek. Zwemplassen moeten voldoen aan strenge normen voor veiligheid en gezondheid om op deze lijst terecht te komen. Jaarlijks beslist de provincie welke locaties op de lijst van het jaar daarvoor kunnen blijven of worden afgevoerd. Daarnaast kunnen nieuwe locaties aan de lijst worden toegevoegd.

De lijst van aangewezen zwemwaterlocaties wordt in het begin van het nieuwe jaar openbaar gemaakt via een ontwerp besluit. U kunt uw zienswijze over dit voorgenomen besluit, alsook suggesties voor nieuwe zwemwaterlocaties, indienen bij de provincie. Voordat het zwemseizoen begint neemt de provincie uiteindelijk een definitief besluit.

Het jaarlijkse zwemseizoen voor de zwemwaterlocaties loopt van 1 mei tot 1 oktober. De zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid worden alleen in die periode gecontroleerd.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij uw provincie.